Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin özgüvenli, iletişim becerilerine sahip, çevre dostu, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı insanlar olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin akademik başarıları kadar kişisel ve duygusal gelişimine dayalı olarak kendilerini gerçekleştirmelerini desteklemektedir.

Öğrencilerle ilgili her türü durum Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin konusunu oluşturur.

Konular:

⸙ Kendini kabullendirme

⸙ Kendini değerlendirme

⸙ Sosyal ilgi ve aidiyet duygusunun gelişimi

⸙ Akademik başarı için motivasyon becerileri geliştirme

⸙ Problem çözme ve karar verme yetenekleri kazandırma

⸙ Çatışma çözme ve çözüm önerileri

⸙ Kaygı ile başa çıkma

⸙ Mesleki gelişim

⸙ Eğitimsel planlama

⸙ İletişim becerileri

⸙ Öğrenme becerileri ve alışkanlıkları geliştirme

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bireysel Danışma

Bireysel görüşmeler yoluyla öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik becerilerinin geliştirilmesi, doğru davranışların benimsetilmesi ve karşılaştıkları güçlükler ve problemlerin üstesinden gelmeleri için destekler sunulmaktadır. Görüşmeler raporlanarak öğrencilerin dosyalarına konulmakta ve değerlendirme sonuçları gerekli görüldüğü takdirde öğretmen, idare ve veliyle paylaşılarak çocuklar için en doğru çözümlere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca diğer öğrencilerle uyum problemi yaşayan ve şiddet eğilimi gösteren ve akademik başarılarında sorun görülen çocuklarla ise daha düzenli aralıklarla görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri her yönleriyle en iyi şekilde tanımak ve kendilerini tanımakta etkin olmak amacıyla düzenli aralıklarla öğrenci tanıtım, gelişim, genel yetenek ve kişilik testleri uygulanmaktadır.

Grup Çalışmaları

Aynı fiziksel ve zihinsel gelişim dönemlerinde olan ve benzer sorunlar yaşayan veya benzer davranış bozuklukları sergileyen öğrencilerle grup danışma çalışmaları yürütülmektedir. Psiko-drama, görsel sanat ve müzik terapisinin uygulandığı grup çalışmalarıyla duygu paylaşımı gerçekleştirilmekte; bu yolla çocuklarda kendilerini daha iyi tanımaya, kendi sorunları ve sorumlulukları ile ilgili farkındalıklar yaratılarak çocuklarda davranış değişimi ve gelişimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerle Verimli Ders Çalışma, Dikkat Çalışmaları, Atılganlık Eğitimi, Öfke Kontrolü, Problem Çözme Becerisi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Dikkat Geliştirici Çalışmalar

Günümüzde düzensiz ve sağlıksız beslenme ve internet, akıllı telefon, tablet ve televizyon alışkanlıklarına bağlı olarak ev ortamında az hareket, çocukların çoğunda hiper-aktiviteye ve buna bağlı olarak da dikkat problemine neden olmaktadır. Uzmanlarımızın bireysel dikkat çalışmaları ve gruplar halinde uyguladıkları dikkat dersleri ile bu sorun minimize edilmeye çalışılmaktadır.

Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceri eğitimi ile sınıfın sosyal yapısı gözlemlenmekte, grup içi dinamikler algılanır ve grup dışında kalan veya bırakılan öğrencilerin sosyal becerilerinin artırılarak grubun bir parçası haline getirmek üzere bireysel ve grup çalışmaları yapılarak veya yapılandırılmış oyun seanslarıyla çocuklara destek sunulmaktadır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları – Sınıf Gözlem – Takip Programı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi sınıf içerisinde öğrencileri doğal ortamlarında gözlemlemek, sınıf dinamiğini, ilişkilerini görebilmek ve öğrencileri daha iyi tanıyabilmek için sınıf gözlemlerini düzenli aralıklarla yapmaktadır. Yıl içerisinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  gerekli görüldüğü zamanlarda sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanmaktadır. Envanterler derse girilmek koşulu ile rehber öğretmen tarafından yapılmaktadır. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,” Ders Çalışma Planı Yapma ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme”, “Öğrenme Engellerini Aşma” ve “Arkadaş İlişkileri”, “Olumlu Davranış Kalıpları”,  kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik Destek ve Danışmanlık Programı

a) Haftalık Çalışma Programı

Öğrencilerimizin düzenli ve verimli ders çalışma becerisi kazanmalarını hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda eğitim öğretim yılının başladığı ilk haftalarda Verimli Ders Çalışma konulu öğrenci seminerleri düzenlenmektedir. İkinci adım olarak Sınıf Öğretmeni veya Eğitim Lideri ile iş birliği içerisinde her öğrenciye özel Haftalık Ders Çalışma Programı hazırlanıp öğrencilere verilmektedir. Ayrıca yıl içerisinde ders çalışma alışkanlığı kazanmakta sıkıntı yaşayan öğrenci ve velilere danışmanlık yapmaktayız.

b) Sınav Takibi

LGS sınavına hazırlık sürecinde 8. Sınıflara uygulanan denemelerin sonuçları değerlendirilip, motivasyon ve yönlendirme amacıyla grup görüşmeleri gerçekleştirilmektedir.

c) Tercih Danışmanlığı

Tercih döneminde öğrencilerimizin doğru tercihler yapabilmesi için onlara uygulanan Mesleki Yönelim Envanter sonuçlarından ve gözlemlerimizden de faydalanarak danışmanlık yapılmaktadır.

d) Veli Görüşmeleri

Öğrencileri ve aile ortamlarını daha yakından tanımak amacıyla öğrencilerin evlerine veli ziyaretleri düzenlenmektedir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilmektedir. Rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri eşliğinde  ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerin ailesini ve aile ortamını daha iyi tanımaya çalışırlar. Ayrıca öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda ailelerle görüşmeler yapılmaktadır.

Gelişim Destek Seminerleri

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Yapılan seminer çalışmaları:

⸙ Dil ve Konuşma Bozuklukları

⸙ Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

⸙ Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

⸙ Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

⸙ Özel Yetenekli Öğrenciler

⸙ Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Aile Dinamikleri

⸙ Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ve İstismar

⸙ Çocuklarda Duygusal Zeka “EQ"

⸙ Gelişen Teknoloji ve Değişen Dikkat

⸙ Çoklu Zekâ

⸙ Motivasyon

⸙ Akran Zorbalığı

⸙ Temizlik ve Hijyen ( Bedensel Temizlik, Sınıf İçi Temizlik, Çevre Temizliği)

⸙ Mahremiyet ve İstismar

⸙ Olumlu Davranış Kalıpları 

Velilere Yönelik Çalışmalar

a) Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerimizi psikolojik, sosyal ve akademik yönden daha ileri taşıyabilmek için velilerimizle bireysel görüşmeler yaparak öğrencilerimizi her yönden daha iyi tanımayı hedeflemekteyiz. Velilerimizden öğrencilerimiz hakkında edindiğimiz bilgiler sayesinde daha iyi danışmanlık hizmeti verebilmeyi, öğrencilerimizin ev yaşamını ve sosyal hayatını velilerimizle iş birliği yaparak düzenlemeyi amaçlamaktayız.

b) Veli Gelişim – Destek Seminerleri

Velilerle yapılan seminer çalışmalarıyla, çocuklarının sorunları hakkında farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlanmaktadır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca velilerimizin kendisini geliştirmesi ve yeni bilgiler edinmesi, öğrencilerimizin de sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı bir şekilde büyümeleri anlamına gelmektedir. Bu inançla yola çıkarak Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı, Sorumluluk Bilinci, Ergenlik Dönemi, Anne Baba Tutumları, Davranış Yönetimi ve Karneye Yaklaşım gibi konularda velilerimize yol gösterecek ve aile içi yaşamlarına ışık tutacak gelişim seminerleri vermekteyiz.

Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler

⸙ Denver II Gelişim Testi

⸙ Frostig Görsel Algı Testi

⸙ Öğrenme Stilleri Testi

⸙ Sosyometri Testi

⸙ Kimdir Bu Envanteri

⸙ Çoklu Zeka Testi

⸙ Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Envanteri

⸙ Başarısızlık Nedenleri Anketi

⸙ Sınav Kaygısı Envanteri

⸙ Burdon Dikkat Testi

⸙ Veli- Öğrenci Memnuniyet Anketi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetleri